Algemene voorwaarden

Art. 1: Definities
1. De Verandering klank- en hypnotherapie, gevestigd te Zwolle, KvK nummer 76258106, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘dienstverlener’.
2. De wederpartij van de dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘dienstafnemer’.
3. Partijen zijn dienstverlener en dienstafnemer samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot het ontvangen en verlenen van een dienst tussen beide partijen zoals afgesproken.
Art. 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde produkten en/of diensten door of namens de dienstverlener.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.
Art. 3: Betaling
1. Betaling geschiedt bij afname van de dienst en mag contant of digitaal (per tikkie) worden gedaan.
Art. 4: Geschillen/klachten
1. De dienstverlener is aangesloten bij CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) en aldus ingeschreven onder nummer: CS2513-19-08-19
2. Het CAT verzorgt tevens de afhandeling binnen de Wkkgz, welke is opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid.
Art. 5: Expertise dienstverlener
De dienstverlener behoudt zich het recht voor de dienstafnemer door te verwijzen naar een andere behandelaar, mocht blijken dat de dienstafnemer de suggesties van dienstverlener niet aanneemt.